Kľúče a zámky pre všetkých!
Kľúče a zámky pre všetkých!

Certifikáty NBÚ a ďalšie normy

Okrem noriem 1303 a 1627 existujú certifikáty NBÚ, test odolnosti na nedeštruktívne metódy a vo svete existuje niekoľko ďalších uznávaných certifikátov (VdS, SKG, …) pričom niektoré krajiny majú aj vlastné normy.

Slovenský národný bezpečnostný úrad (NBÚ) vydáva certifikáty na základe dokumentu „Skúšobný postup upravujúci minimálny rozsah požiadaviek na systémy a komponenty mechanických zábranných prostriedkov určených na ochranu utajovaných skutočností„. Na získanie certifikátu sa vyžaduje splnenie podmienok podľa noriem – pre cylindrické vložky je to norma 1303 a 1627 a zároveň splnenie odolnosti voči nedeštruktívnej dynamickej metóde (bumping – príloha 1). Certifikát potom umožňuje použitie mechanických zábranných prostriedok v určitom stupni utajenia („PT“ – prísne tajné, „T“ – tajné, „D“ – dôverné, „V“ – vyhradené podľa zákona č. 215/2004 Z. z.) – pre cylindrické vložky platia takéto podmienky:

bezpečnostná trieda popis utajovanej skutočnosti EN 1303 EN 1630 príloha 1 (bumping)
typ 1
„V“ – Vyhradené
SS4 = 1 bod
Ak by neoprávnená manipulácia s ňou mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky. 4/1 RC1
typ 2
„D“ – Dôverné
SS4 = 2 body
Ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky. 4/1 RC2 trieda 2
typ 3
„T“ – Tajné
SS4 = 3 body
Ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť ohrozené zahraničnopolitické postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.  4/1 RC3 trieda 3
typ 4
„PT“ – Prísne tajné
SS4 = 4 body
Ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť vážne ohrozené zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti štátu alebo by mohli vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody v oblasti obrany, bezpečnosti, ekonomických záujmov, zahraničnej politiky alebo medzinárodných vzťahov, a tým mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky. 6/2 RC4 trieda 4

Príklad takéhoto certifikátu pre vložku EVVA EPS je tu . Aktuálny zoznam certifikátov je dostupný na stránke NBÚ prípadne na stránke Certest. V skutočnosti sa teda na získanie certifikátu NBÚ vložka otestuje podľa noriem 1303, 1627 aj špeciálnym postupom na odolnost voči bumpingu.

Tento postup na zistenie odolnosti proti nedeštruktívnej dynamickej metóde otvorenia (Bumping, bumpkey, SG-metóda) je taká česko-slovenská špecialita, lebo bežné normy toto netestujú . „Postup na zistenie odolnosti cylindrických vložiek, visiacích zámkov a podobných výrobkov proti nedeštruktívnej dynamickej metóde otvorenia“ je súčasťou dokumentu so skúšobným postupom (originálny dokument českého NBÚ je trošku obšírnejšie a prehľadejšie spracovaný).

bezp. trieda predložené vložky testované vložky počet aplikátorov počet testov na vzorku max. počet prekonaných
2 22 4 (8 polvložiek) + 1 1 90 2
3 22 4 (8 polvložiek) + 1 2 160 1
4 22 4 (8 polvložiek) + 1 3 300 0

Ak sa prekoná viac vzoriek ako je predpísaný maximálny počet, tak sa skúška opakuje s novými vzorkami pričom nesmie byť prekonaná žiadna. Takže tento postup nezaručuje, že vložka je 100% odolná voči bumpingu.

Okrem našich noriem sa mimo Slovenska používajú ďalšie normy a vložky sú certifikované podľa iných postupov – napríklad Rakúsko, Nemecko alebo Anglicko majú vlastné normy (ÖNORM B 5351:2011, DIN 18252:2006 a BS 3621). Existuje veľa ďalších noriem, ktoré pomáhajú projektantom a zákazníkom orientovať sa na trhu. Niektoré certifikáty veľmi jednoduchým spôsobom (napr. počet hviezdičiek) oboznámia s bezpečnosťou a odolnosťou produktu. Väčšina štandardov nejakým spôsobom vychádza z testov v norme EN 1303 a pridáva k nim ďalšie testy alebo požiadavky zvyšujú.

 

SKG

SKG-IKOB je Holandská firma, ktorá certifikuje výrobky. Certifikovaný výrobok je potom viditeľne označený logom SKG a príslušným počtom hviezdičiek  (1-3). Použité náradie je podobné ako pri testovaní podľa normy 1627 (celý zoznam náradia je prehľadne zobrazený v tomto dokumente). Výraznejšia odlišnosť oproti náradiu v 1627 je, že už pri SKG** sa používajú planžety na lockpicking a pri SKG*** je viacero nástrojov na nedeštruktívne otváranie (aj rôzne lockpickguns). Čisté časy útoku sú nižšie ako pri norme 1627 (3 min pre SKG * a SKG ** a 5min pre SKG ***). Keďže presné testovacie procedúry nie sú dostupné online, nevieme to priamo porovnať, ale SKG bude mať o niečo vyššie požiadavky, lebo napr. vložka EVVA EPS certifikovaná v RC4 podľa 1627 ale má len SKG** certifikáciu a EVVA ISC má SKG*** len ako voliteľnú)

VdS 

VdS je nemecká firma, ktorá certifikuje výrobky na bezpečnosť. Vložky sú certifikované do tried A, B (trieda C existuje len pre elektronické vložky).  Trieda A je označená dvomi hviezdičkami a trieda B tromi. Trieda B má oproti triede A navyše:

  • min. počet efektívnych kombinácii kľúča podľa EN1303: 100 000 (A: 30000)
  • 3x prekrytý profil kľúča
  • kľúče sa vyrábajú len po predložení bezpečnostnej karty a každý kľúč musí byť označený (pri triedach B+ a BZ+ smie kľúče dodávať len výrobca a musí viesť ich evidenciu)
  • odolnosť voči pickingu 30 minút (A: 10 minút)
  • odolnosť voči deštruktívnemu útoku 6 minút a celkovo 15minút (A: 3/10min)
  • odolnosť voči vytiahnutiu jadra 6 minút pri 15kN (A: 3 min) – označenie „Z“ (AZ, BZ, BZ+)

BSI Kitemark (TS007)

BSI (British Standards Institution) je anglická certifikačná spoločnosť a TS007 štandard bol vyvinutý spolu s DHF (Door and Hardware federation) a Secured by Design (policajná iniciatíva). Certifikované cylindrické vložky sú potom viditeľne označené ich znakom a jednou alebo tromi hviezdičkami. Keď sa 1-hviezdičková vložka použije v kombinácii s 2-hviezdičkovým kovaním, má rovnakú odolnosť ako 3-hviezdičková „super“ vložka (tá musí odolať útoku podľa PAS24 štandartu bez pomoci ochranného kovania – napr. odolnosť voči zlomeniu).

Okrem noriem na cylindrické vložky existujú aj normy na bezpečnosť kovania (EN 1906 ), visiacich zámkov (EN 12320) a ďalších komponentov na dverách.

Normy boli vytvorené najmä pre spotrebiteľov, aby sa vedeli lepšie orientovať v množstve ponúkaných produktov. Veríme, že sériou článkov sme Vám pomohli lepšie porozumieť normám a označeniam týkajúcich sa bezpečnostných vložiek.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *