Kľúče a zámky pre všetkých!
Kľúče a zámky pre všetkých!

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu  klucemm.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej  na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke https://klucemm.sk/. Tieto obchodné podmienky sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že rozumie obsahu obchodných podmienok a súhlasí

s ním.

Zmluvné strany sa pred uzavretím kúpnej zmluvy môžu dohodnúť na úprave týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Internetový obchod  https://klucemm.sk/  je určený pre osoby staršie ako 16 rokov.

2. Kto je kto

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu:

Marian Moravčík – PROFIL
Rudohorská 27
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 17805872

DIČ : 1028782843
IČ DPH: SK1028782843

zapísaný : Okresný úrad Zvolen

Číslo živnostenského registra : 601-5868

(ďalej len “Marian Moravčík – PROFIL” alebo „predajca“ alebo „my“)

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, buď ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.

Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 00 Banská Bystrica
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69

3. Ochrana súkromia, osobných údajov a registrácia

Všetky vaše osobné údaje sú spracúvané v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR).

Pre využívanie internetovej stránky  a nakupovanie v elektronickom obchode, ktorý je na nej umiestnený, od vás vyžadujeme len nevyhnuté osobné údaje. Slúžia iba pre účely identifikácie pri nákupe, účtové úkony a zaslanie tovaru na vašu adresu.

Pre nakupovanie v elektronickom obchode nie je potrebná registrácia. Ak sa však rozhodnete zaregistrovať, zjednoduší sa vám vypĺňanie údajov pri opakovanom nákupe.

O zmenu, transfer, obmedzenie alebo vymazanie vašich osobných údajov môžete kedykoľvek požiadať na adrese info@klucemm.sk.

Na túto adresu môžete rovnako napísať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ochrany súkromia.

Všetky informácie o ochrane vášho súkromia nájdete podrobne rozpísané v časti Ochrana osobných údajov  .

4. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Vaša objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom uhradenia objednávky z vašej strany. Vašu objednávku odošlete potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ počas nákupného procesu. Od tohto momentu medzi kupujúcim
a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

O prijatí objednávky vás automaticky informujeme e-mailom. Všetky objednávky prijaté naším obchodom sú záväzné. Po uhradení kúpnej ceny už nie je možné objednávku z vašej strany zrušiť.

Vyhradzujeme si právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nenachádza v našom sklade a na obmedzenie maximálneho množstva tovaru, ktoré si môže objednať jeden zákazník. Ak zaplatíte za objednaný tovar a my nebudeme schopní vám ho doručiť, budeme vás okamžite kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe a bezodkladného vrátenia peňazí. Doba vrátenia vynaložených prostriedkov je závislá na dohodnutom spôsobe, ale nesmie prekročiť 14 dní od vykonania úhrady.

5. Cena a spôsob platby

Všetky uvedené ceny sú konečné (sme platcom DPH) a platné v čase objednávky.

Konečná cena je tvorená cenou tovaru a cenou za dopravu vypočítanou podľa hodnoty objednaného tovaru a adresy dodania.

Platbu môžete uskutočniť prostredníctvom dobierky Slovenskej pošty.

Po odoslaní zásielky vám e-mailom zašleme faktúru vo formáte PDF, ktorá je v zmysle §71 až §75 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH plnohodnotným účtovným dokladom a zároveň vám slúži aj ako záručný list. Ak chcete mať faktúru aj v papierovej podobe, napíšte nám na emailovú adresu  info@klucemm.sk a my vám pošleme aj papierovú faktúru.

6. Dodanie tovaru

Objednaný tovar  vám pošleme Slovenskou poštou. Dodanie tovaru sa uskutoční zvyčajne v dobe od 1 do 5 dní od objednania tovaru. Najviac môže trvať 20 dní. Naša povinnosť dodať vám objednaný tovar je splnená odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu.

O tom, že vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi, vás budeme informovať e-mailom. Ak vám tovar nebude doručený ani do 20 dní po našom e-maile, kontaktujte nás, prosím, na adrese info@klucemm.sk .

Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy
a náhodného zhoršenia.

7. Záruka

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručná doba na všetok náš tovar je 2 roky.

Záručná doba môže byť predĺžená o dobu, ktorú produkt strávil v záručnej oprave. Ak vám v dôsledku reklamácie vymeníme tovar za nový, záručná doba začína plynúť dátumom prijatia nového produktu.

Pri doručení tovaru zodpovedáme za:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky
  • odoslanie tovaru bez vád
  • dodanie tovaru v kvalite a množstve podľa objednávky
  • priloženie daňového dokladu a záručného listu (faktúry)

Ak zistíte, že niektorý z vyššie uvedených bodov nebol naplnený, oznámte nám to najneskôr do 48 hodín emailom na adresu info@klucemm.sk  . Neskoršie reklamácie poškodenia alebo nekompletnosti tovaru nemusia byť uznané. Nenesieme zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru spôsobené doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa, či za poškodenie zavinené doručovateľom.

8. Odstúpenie od zmluvy

Do 14 dní od prevzatia tovaru máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a toto odstúpenie sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Odstúpiť od zmluvy môžete v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči a môžete využiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošlite na adresu:

Marian Moravčík – PROFIL
Rudohorská 27
97411 Banská Bystrica
Slovensko

alebo na emailovú adresu info@klucemm.sk 

Lehota 14 dní na odstúpenie tovaru sa považuje za dodržanú, ak odstúpenie pošlete najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Najneskôr do 14 dní odstúpenia od zmluvy nám tovar doručte, alebo
po predchádzajúcej dohode odovzdajte osobne na adrese:

Marian Moravčík – PROFIL
Rudohorská 27
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia vám vrátime vaše prostriedky vynaložené na kúpu tovaru, ktoré ste uhradili pri kúpe. Peniaze vám vrátime na bankový účet, ktorý uvediete v oznámení o odstúpení od zmluvy.

14 dňová lehota na vrátenie tovaru neslúži na bezplatné vyskúšanie si produktu. Vrátiť môžete len nepoužitý a nepoškodený tovar.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar vrátený formou dobierky nepreberieme.

V prípade firemného zákazníka sa odstúpenie od zmluvy riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. Reklamácie

Pri chybe, ktorá sa dá odstrániť a objaví sa počas záručnej doby, máte nárok na bezplatné a riadne odstránenie chyby. V prípade chyby, ktorá sa nedá odstrániť, alebo viackrát opakovanej odstrániteľnej chyby (viac ako 2-krát), alebo väčšieho počtu rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu
v závislosti od vášho rozhodnutia možnými spôsobmi: výmenou tovaru, primeranou zľavou z tovaru alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

Reklamáciu si môžete uplatniť na adrese :

Marian Moravčík – PROFIL
Rudohorská 27
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Prosíme Vás, aby ste nás vždy vopred kontaktovali pred tým, ako nám tovar budete posielať späť na reklamáciu na emailovej adrese  info@klucemm.sk .

Po prijatí tovaru bude reklamácia vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

O výsledku reklamácie budete informovaní bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie vecí, ktoré je spôsobené ich bežným používaním, tiež na mechanické poškodenie (také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním tovaru na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Ak ide o tovar, u ktorého bola cena znížená kvôli jeho materiálovej chybe, záruka sa nevzťahuje na túto chybu. Záruka sa nevzťahuje na chybu alebo poškodenie, ktoré vzniklo nesprávnym ošetrovaním, skladovaním, používaním v rozpore s účelom, na ktorý je tovar určený, alebo používaním v rozpore s inštrukciami, ktoré sú pribalené v zásielke produktu.

Záruka sa nevzťahuje na rozdielnu farebnosť reálneho produktu voči jeho vyobrazeniu na fotografiách použitých na tejto stránke, pretože nevieme garantovať, ako sa farby zobrazujú na vašom displeji.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby.

 

10. Riešenie sporov

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na  info@klucemm.sk , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS). Podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online  na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom  a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

11. Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke  https://klucemm.sk/

Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa riadia Obchodnými podmienkami účinnými v deň vzniku objednávky tovaru.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2020.

© 2020 Marian Moravčík – PROFIL.

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom, je bez písomného povolenia od Mariana Moravčíka – PROFIL zakázané.